Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Hàng Hoá

  • Dịch vụ xuất nhập khẩu với hàng kinh doanh.
  • Dịch vụ xuất nhập khẩu với hàng: Tạm nhập – tái xuất.
  • Dịch vụ xuất nhập khẩu với hàng đầu tư.
  • Dịch vụ xuất nhập khẩu với hàng gia công.
  • Dịch vụ xuất nhập khẩu với hàng sản xuất xuất khẩu, chế xuất, xuất nhập khẩu tại chỗ.
  • Dịch vụ hải quan với hàng phi mậu dịch (viện trợ, ngoại giao, …).
  • Dịch vụ hải quan với các trường hợp đặc biệt khác.

Đặc biệt nhận làm thủ tục xin cấp danh mục máy móc thiết bị tạo tài sản cố định nhập khẩu miễn thuế, xin xác nhận dây truyền thiết bị đồng bộ cho tất cả các dự án đầu tư.