Khách hàng: Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 6
Kiện Hàng: Dầm Super -T D 41m R 1m5 C 1m6 nặng 60 tấn SL 50 cây
Thời gian thực hiên: 2010