• Khách hàng: Công Ty Lama Idico
  • Kiện hàng : Dầm cầu vượt thép
  • Kích thước: D 36m và 33m, R 2,5m, C 1m , Nặng 40 – 60 tấn
  • Năm thực hiện : 2011