• Khách hàng: Công Ty BETONG LONG AN    
  • Kiện hàng : dầm cầu
  • Kích thước: D 12.5m , 24.54m, 33m, R 1m, C 1m, Nặng 20 tấn -40 tấn.
  • Năm thực hiện : 2013